lundi 9 septembre 2013

A l'occasion de la rentrer des classes FACSDIS distribue des kits scolaires aux beneficiaires meres.


mercredi 8 mai 2013

"FOMASYON POU BENEFISYE FACSDIS YO KONNEN KIJAN POU YO AKSEPTE TET YO"


Aprann konnen tet ou e aksepte tet ou: Se tem sa FACSDIS te trete soti  Vendredi 12 avril ak vandredi 29 avril 2013.


fomasyon sa a pemet medam LBT yo konnen ke yo sipoze aksepte tet yo jan yo ye nan sosyete a  pou kraze barye diskriminasyon yo konn jwenn.


 
ki anpeche yo ede nou nan lit nou menm FACSDIS ap mennen an .
kelkeswa ran sosyal ou konnen saw ye e aksepte janw ye ap ede ou progrese konsa ou k fe plis efo pouw avanse nan sosyete a.

Apre yon mwa fomasyon FACSDIS te jige li nesese poul remet medam yo yon setifika ki prouve ke yo te byen konprann travay ki te fet ave yo a nou te resemesye yo pou kouraj yo anve tet yo ak kominote LBT a.


jeudi 18 avril 2013

FACSDIS: contribue a la promotion de la justice, a  l'integration sociale des femmes discriminées et violentées -Elaborer et éxecuter des projets orientées vers les femmes en situation difficile: les victimes de violences sexuelles de stigmatisations et l'éxclusion sociale est notre principale objectif.-Nous developpons des programmes d'information et de formation sur l'education sexuelle et sur les droits humains.-Nous assurons l'accompagnement médical et légal des LGBT quand elles sonts victimes des violences sexuelles.-la communauté LGBT est tres mal vue en haiti souvent elles sont confrontées a de grave prejudice.-Changer la situation des femmes stigmatisées, discriminées dues a l'orientation sexuelle est notre devise a FACSDIS.


Face a cette situation si revoltante qu'humiliante nous autres et la communautée LGBT d'Haiti pensons qu'il faut nous unir pour etre plus forte 

La communaute des LGBT de FACDIS se divertissent

Lors de l'anniversaire d'un de nos membres de la familles LGBT FACSDIS s'est motive a rendre une soiree bien motivee













Un menu tres enrichi de plusieurs mets ayant pour but de satisfaire notre communaute






Tous ensembles on s'est amuse et en trouver satisfactions









lundi 1 avril 2013

Jounen Fanm  (8 mas 2013)




Jounen fanm se yon mwayen pou nou montre ke fanm nan sosyete a tankou tout lot moun, FACSDIS te fe medam li yo paticipe nan anpil aktivite nan jounen sa. Nou te geyen yon deba ak yon avoka ki tap montre medam yo dwa yo, Nou te genyen  medam FACSDIS yo ki te fe yon sketch ak drapo LGBT a ,nou te group de dans ki te vin patisipe avek nou nan jounen fanm nan , manb FACSDIS te chante one yo kontantman yo te genyen pou jounen sa e menm yon sketch sou vyol ki fet sou fanm ki nan lari yo kote yo pa gen pyes moun ki pou ede yo, le yo sibi konsa yo oblije rete lakay yo akoz diskriminasyon yap jwenn nan  sant sante yo, men yo te bay engratitid yo ak FACSDIS. 
Se te yon jounen reyisit li te ye kote tout moun te satisfe ak aktivite nou te bay la, sitou avoka ki tap pale de dwa fanm dwe gen nan sosyete a